Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE INFORMATIE

Identiteitsgegevens 
De gegevens op dit platform worden verwerkt in opdracht van Auto in de Buurt, kantoorhoudend te Willem Brocadesdreef 200, 2132PV Hoofddorp.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

 • u voorzien van producten die wij aanbieden
 • het verder personaliseren en relevanter maken van het aanbod
 • het eenvoudig communiceren met u, bijvoorbeeld informeren over uw account, beveiligingsupdates en productinformatie

De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens op dit platform zijn de volgende:

 • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust

Eventuele gevolgen voor niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien wij geen toestemming ontvangen van u voor het verstrekken van persoonsgegevens zal de prestatie en werking van een of meerdere bij punt 2 genoemde doeleinden mogelijk verminderen of verslechteren.

Duur van opslag
Wij beheren onderstaande persoonsgegevens van u en bewaren deze voor een bepaalde periode. Deze opslagduur staat per verwerking vermeld.

Verwerking

Opslagduur

Nieuwsbrief inschrijfformulier

24 maanden

Uw mening telt formulier

24 maanden

Klachtenformulier 

24 maanden

Puzzelformulier 

24 maanden

Werkplaatsplanner 

24 maanden

Private lease aanvraag

24 maanden

Contact formulier

24 maanden

Vakgarage worden aanvraag   

24 maanden

Sollicitatieformulier

7 maanden

Recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
U bent ten allen tijde vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgesprongen. Een andere reden kan zijn dat u een of meerdere van bovengenoemde rechten niet kunt uitvoeren doordat de organisatie achter dit platform hier geen medewerking in verleend. Het liefst ontvangen wij natuurlijk eerst zelf deze klachten, neem hiervoor gerust contact met ons op. Mocht dit niet gewenst zijn, kunt u altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens op dit platform worden gedeeld met onderstaande categorieën ontvangers:

Categorie

Partner(s)

Werkplaatsplanner 

Carsys / Driver

Occasions   

Autodata 

Trekhaak   

Brink

Private Lease 

Auto Lease Company

Nieuwsbrief 

Mailplus

Klantenvertellen

Klantenvertellen

Hoe worden de gegevens gebruikt en wie heeft hierover controle?
De verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval Auto in de Buurt, kantoorhoudend te Willem Brocadesdreef 200, 2132PV Hoofddorp, is ten alle tijde de eindverantwoordelijke voor het gebruik van en de controle op de verzamelde persoonsgegevens. U mag van de verwerker(-s) van deze gegevens verwachten dat zij zich gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke tot het uiterste inspannen om dit zo correct en nauwkeurig als mogelijk te doen. De verwerker zorgt er daarbij voor dat zij, mits goedgekeurd en hierin gefaciliteerd door de verwerkingsverantwoordelijke, alle processen en systemen voldoende ingericht heeft om de gegevens zorgvuldig te verwerken en ook controle hierop uit te oefenen.

Recht op intrekken toestemming tot verwerking gegevens
Nadat u toestemming heeft verleend aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u deze toestemming ten allen tijde intrekken. U kunt dit doen door onze organisatie via info@autoindebuurt.com in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.

Is er sprake van profiling – indien ja, waarom
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden ingezet ten behoeve van zogenaamde profiling op het platform. Denk hierbij aan het verder personaliseren en relevant maken van het platform op basis van de behoeften en interesses die wij uit een eerder bezoek van u hebben ontleed. Het doel van deze profiling is ten alle tijde om de gebruikerservaring voor u als bezoeker verder te optimaliseren en zorg te dragen voor een meer relevant en daarmee prettiger aanbod.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.

Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren.

Geautomatiseerde gegevensverzameling
Wij verzamelen wel geautomatiseerd gegevens van bezoekers aan dit platform.

Beveiligingsniveau
Op dit platform is wel SSL ingericht die zorgt voor een beveiligde verbinding. Het niveau van deze beveiliging is Uitgebreide Validatie.

Privacy Policy Auto in de Buurt

Auto in de Buurt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Auto in de Buurt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

–       De verwerking van uw gegevens beperkt houden, enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden zullen verwerkt worden.

–       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

–       Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

–       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

–       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Auto in de Buurt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Auto in de Buurt

Willem Brocadesdreef 200

2132 XT Hoofddorp              

06 16 95 95 39

info@autoindebuurt.com

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Auto in de Buurt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • proefritten
 • offerte
 • werkplaatsbezoek

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Voertuiggegevens
 • IBAN-nummer 
 • Kopie Rijbewijs/legitimatie 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Auto in de Buurt verstrekt, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Auto in de Buurt gebruik van derden voor:

 • Pechhulp,
 • Verzekering 
 • Financiering, 
 • Schadeafhandeling 
 • APK herinnering
 • Onderhoud en reparatie
 • Werkplaats acties
 • Nieuwsbrief

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen bewerkers- of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Auto in de Buurt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Stappenplan AVG doorlopen
 • Verwerkers- of bewerkersovereenkomsten met derden
 • Verder aanvullen indien meerdere maatregelen zijn getroffen

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is bijvoorbeeld belastingcontrole). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

nl_NL

Contact
Auto in de Buurt

Bel onze garage in Hoofddorp. Dit is de snelste manier om contact met ons op te nemen.
Maak uw afspraak direct online met ons binnen twee minuten.

Contact
Auto in de Buurt

Openingstijden:

Ma-Vr: 9:00-18:00, Za: 12:00-16:00

Adres:

Willem Brocadesdreef 200, 2132 PV Hoofddorp